EiT 6 2011

GIS jako narzędzie wykorzystywane przy definiowaniu klimatu akustycznego przestrzeni zurbanizowanej
K. Szopińska   s.293

W poniższym artykule przedstawiono problem precyzyjnego określania poziomu hałasu środowiskowego przestrzeni zurbanizowanej. Omówiono zagadanienia związane z pojęciem systemów informacji geograficznej (GIS). Następnie przybliżono problematykę klimatu akustycznego przestrzeni miejskiej oraz zaprezentowano metodykę tworzenia SMA z wykorzystaniem technologii GIS

Słowa kluczowe: hałas środowiskowy, klimat akustyczny, GIS

Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w kontroli skażenia mikrobiologicznego środowiska wnętrz
R .L. Górny       s.300

Technika mikrofalowa jest stosunkowo łatwą w zastosowaniu i nieinwazyjną metodą osuszania i jednoczesnego osuszania materiałów budowlanych mikrobiologicznych zanieczyszczeń. Ze względu na zdolność nawet 2.5-metrowej penetracji promieniowania w głąb eksponowanego na działanie mikrofal materiału, metoda ta daje możliwość inaktywacji mikrobiologicznych zanieczyszczeń nie tylko na powierzchni materiałów budowlanych , ale i wewnątrz nich. W artykule omówiono wpływ termicznego i nietermicznego efektu promieniowania mikrofalowego na właściwości mikroorganizmów powodujących skażenie materiałów budowlanych. Omówione zostały też różne aspekt stosowania promieniowania mikrofalowego dla potrzeb rozwiązań w ochronie zdrowia i życia osób w przypadku zagrożeń o masowej skali.

Słowa kluczowe: promieniowanie mikrofalowe,skuteczność sterylizacji, bioaerozol,grzyby, bakterie, cytotoksyczność

Ocena cyklu życia – znormalizowana technika zarządzania środowiskowego
R. Świetlik, A. Molik, T. Piotrowski     s.310

Wprowadzenie i opisanie techniki LCA w normach ISO serii 14000 ugruntowano jej wiodącą pozycję w zarządzaniu środowiskowym. Aktualnie w Polsce problematyka LCA jest ujęta w 3 dokumentach normalizacyjnych, 2 normach: PN-EN ISO 14040:2009  i PN-EN ISO 14044:2009 gdzie podano wymagania i wytyczne dotyczące oceny cyklu życia oraz raporcie technicznym gdzie podano 8 przykładów ilustrujących prowadzenie oceny wpływu cyklu życia. 

Słowa kluczowe: LCA, zarządzanie środowiskowe

Pomiary laserowe w technice rolniczej i leśnej 
B. Wilczyńska  s.319

W artkule przedstawiono definicje oraz podział aktualnie stosowanch dalmierzy laserowych. Zaprezentowano wniki pomiarów ziaren wkonane w laboratorium oraz pomiar stosów papierówki i wielkości upraw lesnych. W technice rolniczej i leśnej istotne są pomiar dł, wys., pow. i objęt. Do tego celu wkorzystuje się tradycjne urządzenia pomiarowe oraz nowoczesne dalmierze laserowe.Zaprezentowano opis możliwości metrologicznych dalmierza laserowego. Zastosowanie dalmierza laserowego do pomiaru wielkości rzędu kilku milimetrów jest niepraktyczne i mało efektywne. Natomiast zasadne wydaje się stosowanie dalmierza w terenie pod warunkiem, że nie jest wymagana duża dokładność

Słowa kluczowe: dalmierz, laser, pomiar, leśnictwo

Projektowanie konstrukcji betonowych z uwzględnieniem ich oddziaływania na środowisko
B. Zając, I. Gołębiowaska

W artykule przedstawiono aspekty zrównoważenia środowiskowego oraz 2 metody projektowania konstrukcji betonowych z uwzględnieniem ich oddziaływania na środowisko. Metoda pierwsza polega na weryfikacji i kontroli oddziaływań na środowisko na etapie planowania oraz na kontroli na etapie działania. Stosuję się ją, gdy wyraźnie wymagane jest uwzględnienie oddziaływań na środowisko. Metoda druga to metoda weryfikacji lub wyboru oddziaływań konstrukcji na środowisko na etapie planowania oraz kontroli na etapie działania. Stosuje się ją, gdy jest lub nie jest wymagane rozważenie oddziaływań na środowisko.Aktualne metody projektowania konstrukcji betonowych są skoncentrowane na zapewnieniu im bezpieczeństwa, trwałości niezawodności. 

Slowa kluczowe:  beton, rozwój zrównoważony, projektowania pro środowiskowe konstrukcji, oddziaływanie konstrukcji na środowisko

Analiza mikrobiologiczna powietrza na terenie wybranej spalarni odpadów zwierzęcych w północnej Polsce
B. Breza-Boruta, Z. Paluszak         s.340

W pracy przedstawiono wyniki składu bioaerozolu występującego na terenie spalarni odpadów zwierzęcych. Powietrze do analizy pobierano przy wjeździe do hali składowania odpadów poubojowych i padłych zwierząt, przy kotłowni oraz 200 m poza granicami zakładu w pobliżu osiedla mieszkaniowego. Najwyższe stężenie drobnoustrojów stwierdzono na na terenie spalarni a uzyskane wartości świadczyły o mikrobiologicznych zanieczyszczeniu powietrza. Zdecydowanie mniej zarówno bakterii jak i grzybów, stwierdzono na stanowisku poza obiektem, co wskazuje, że mikroorganizmy te nie rozprzestrzeniały się na dalsze odległości poza granicami zakładu.Na podst. uzyskanych wyników stwierdzono, że przedsiębiorstwo utylizujące odpady pochodzenia zwierzęcego za pomocą systemu nowoczesnych technologii nie stanowi niebezpiecznego źródła emisji mikrobiologicznych zanieczyszczeń.

Słowa kluczowe: mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza, spalarnia odpadów zwierzęcych.

Analiza gospodarki odpadami w województwie lubelskim i mazowieckim w latach 2000-2008
M. Iwanina, S. Kondracki, E. Bombik     s.345 

Celem pracy była analiza gospodarki odpadami na terenie woj.: mazowieckiego i lubelskiego w latach 2000-20008. Analizowano materiały i informacje pochodzące z dokumentacji Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony  Środowiska. W pracy porównano wyniki dotyczące rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobów ich zagospodarowania na przestrzeni 9 lat na obszarze woj. lubelskiego i mazowieckiego. Stwierdzono,że najczęściej stosowaną metodą zagospodarowania odpadów przemysłowych zarówno w woj. lubelskim jak i mazowieckim był odzysk surowców. Porównując oba woj. stwierdzono zdecydowanie większy odzysk surowców na terenie Lubelszczyzny w 2008 r. ilość odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w woj. mazowieckim wzrosła o ok 40 % w porównaniu do 2000 natomiast na terenie Lubelszczyzny spadła o blisko 18&

słowa kluczowe: środowisko, odpad przemysłowe, odpady niebezpieczne