Ekologia i Technika

WYDAWCA:

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe

Czasopismo dofinansowane przez WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Za publikację tekstów w czasopiśmie naukowym „Ekologia i Technika” w 2013 (część B, poz. 545, str. 18) i  2014 r. przysługiwało 5 pkt. zgodnie z ministerialną oceną czasopism dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych (nr na liście ministerstwa – część B, poz. 535). W 2018 r. za publikację w czasopiśmie Ekologia i Technika przysługują 3 pkt. (B – 472).

Czasopismo „Ekologia i Technika” pozytywnie przeszło proces ewaluacji prestiżowego ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 34.06 pkt.

Paszport czasopisma w bazie ICI Journals Master List znajduje się TUTAJ.

„EKOLOGIA I TECHNIKA” jest czasopismem interdyscyplinarnym poświęconym szeroko rozumianej problematyce ochrony środowiska, stanowiąc pomost wymiany myśli pomiędzy przedstawicielami nauk podstawowych i stosowanych zajmujących się problematyką ekologiczną. Na jego łamach prezentowane są poglądy, wyniki badań oraz prace mieszczące się w szerokim spektrum zagadnień poświęconych głównie: wpływowi techniki na ekosystemy, biochemicznych i mikrobiologicznych podstaw ochrony środowiska, analityki środowiskowej, biotechnologii, technologii odpadów, ekoagrotechniki, ochrony agrocenoz oraz zagadnieniom prawnym i ekonomicznym związanym z problematyką ochrony środowiska. 
EKOLOGIA I TECHNIKA jest czasopismem indeksowanym w Chemical Abstracts.

WARUNKI PRENUMERATY: Zamówienia na prenumeratę czasopisma można składać w dowolnym terminie. Zamawiający może otrzymać zaprenumerowany tytuł począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez prenumeratora. Dokument wpłaty jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia. Wpłat na prenumeratę można dokonywać w urzędach pocztowych lub bankach przekazując środki na KONTO:

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe

Bank Pekao S.A. 59 1240 6452 1111 0010 4780 6121

Prenumerata w 2017 i 2018 r. – koszt 1 egzemplarza wynosi 15 zł brutto.

Zamówienia na prenumeratę można kierować na adres redakcji: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, ul. Jezuicka 4, 85-102 Bydgoszcz lub biuro.btn@gmail.com lub eit.btn@wp.pl 

Archiwalne numery czasopisma (poniżej 2011 r.) – 5 zł brutto + koszt przesyłki

Redaktor naczelny: dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. nadzw. UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Zastępca redaktora: dr inż. Izabela Piasecka (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) 
Sekretarz redakcji: mgr inż. Weronika Kruszelnicka (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Redaktor tematyczny: mgr inż. Paulina Ropińska (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Rada programowa:
dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw. UKW (przewodniczący, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
prof. dr hab. Jerzy Gaca, dr h. c. (honorowy przewodniczący, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy)
prof. dr hab. inż. Marek Bieliński (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)                  prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)                  prof. Manfred Pahl (Uniwersitet Paberborn)
prof. Ali Makhief Al-Zubiedy (Uniwersytet w Babilonii)   
prof. dr hab. inż. Jacek Woźny (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)                   
dr Katarzyna Markowska (Politechnika Śląska)                    
dr inż. Oleg Poliszczuk (Chmielnicki Narodowy Uniwersytet)                   
dr inż. Oleg Syniuk (Chmielnicki Narodowy Uniwersytet)

INFORMACJE DLA AUTORÓW
Do nadesłanego artykułu proszę dołączyć oświadczenie, które można pobrać  tutaj –

Artykuł powinien być sformatowany zgodnie z wzorem, który można pobrać tutaj które można pobrać  tutaj

ETAP I. PRZYGOTOWANIE ARTYKUŁU I PRZYSŁANIE DO REDAKCJI

 1. Artykuły podlegają recenzji i redakcja na jej podstawie podejmuje decyzję o przyjęciu pracy do druku.
 2. Redakcja informuje, iż „ghost writing”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązującej w nauce.
 3. Artykuł winien być rezultatem własnej oryginalnej twórczości naukowej, przemyśleń lub syntez Autora (współautorów).
 4. Artykuł nie może w niczym naruszać praw autorskich innych osób ani niczyjego prawa własności.
 5. Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma.
 6. Objętość artykułu nie może przekraczać 10 stron sformatowanych zgodnie z wzorem znajdującym się na stronie internetowej www.btn.bydgoszcz.eu (powyżej). Nie należy wstawiać pustych spacji, stosować wymuszonego dzielenia tekstu i wyrazów oraz twardych spacji. W przypadkach szczególnych, artykuł może przekraczać wymagane 10 stron. Jednak wtedy należy z redakcją uzgodnić objętość, w uzasadnionych przypadkach mogą wystąpić dopłaty za opublikowanie artykułu.
 7. Przysłany do Redakcji artykuł musi zawierać: tytuł polski i angielski, streszczenie polskie i angielskie, wraz ze słowami kluczowymi. Artykuł winien zawierać: wprowadzenie z opisem problemu, metodykę badań, opis badań, wyniki i ich opis, wnioski, wyłącznie cytowaną literaturę. Rozdziały i podrozdziały nie mogą być numerowane. Numery cytowanych pozycji literaturowych w tekście należy umieścić w nawiasach kwadratowych.
 8. W przypadku przesyłki pocztowej z egzemplarzami artykułu i CD, winna być dołączona zaklejona koperta, która na wierzchu ma napisany jedynie tytuł artykułu, natomiast w środku ma zawierać kartkę z danymi Autora: imieniem i nazwiskiem, dokładnym adresem do korespondencji, e-mailem oraz numerem telefonu komórkowego.
 9. Tabele powinny być zaopatrzone w numerację arabską, tytuł w języku polskim i angielskim (nad tabelą) oraz źródło (pod tabelą). Tabele nie powinny przekraczać wymiaru13 cm x 19 cm. Obramowanie tabel i linie wewnętrzne winny być grubości 0,5 pkt.
 10. Rysunki, zdjęcia, schematy, oprócz wersji wklejonej do Worda, należy dostarczyć w dobrej jakości, najlepiej w oryginalnej postaci (Excel, Corel lub inny program). Minimalna wymagana rozdzielczość plików formatu JPG, TIFF – to 300 dpi. Wszystkie ilustracje powinny być zaopatrzone: w numerację arabską (podpis w języku polskim i angielskim pod rysunkiem, schematem, zdjęciem), źródło (pod ilustracją). Czcionka opisowa oraz siatki na wykresach winny być wyłącznie w kolorze czarnym. Czcionka opisowa wyłącznie czarna.
 11. Wzory należy wpisywać czytelnie, z wyraźnym oznacznikiem indeksów górnych, dolnych, nawiasów, zachowując jednolitą ich numerację. Obowiązuje międzynarodowy układ SI. Zaleca się korzystanie z edytora równań, np. Microsoft Equation 3.0.
 12. W tekście nie należy stosować przypisów.
 13. Wszystkie strony artykułu powinny być ponumerowane. Na marginesie należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umieszczone rysunki i tabele.
 14. Do druku przyjmowane będą fotografie czarno-białe tylko o dobrej jakości.
 15. Nie przyjmuje się do druku odbitek kserograficznych map, planów zdjęć oraz innych materiałów o niezbyt dobrej jakości technicznej.
 16. Artykuły drukuje się wersji czarno-białej.
 17. Maszynopisów artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.

ETAP II. Poprawa artykułu po recenzjach

 1. Przesłany po recenzjach artykuł winien być poprawiony zgodnie z duchem otrzymanej/nych recenzji. Artykuł poprawiony winien być odesłany do redakcji w ciągu 5 dni, licząc od daty jego otrzymania. Autor nie musi zgadzać się z sugestiami Recenzentów, co winien wyjaśnić w stosownym oświadczeniu, podając powody nieuwzględniania uwag. Artykuły dwoma recenzjami negatywnymi nie kwalifikowane są do dalszego postępowania.
 2. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. W przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwie pochodzenie autora.
 3. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 4. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 5. Autor jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag recenzenta i uwzględnienia ich w ostatecznej wersji pracy. W uzasadnionych przypadkach redakcja może skrócić artykuł i dokonać zmian niezbędnych do zachowania przyjętego standardu wydawniczego.
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopism nie są ujawniane, raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.
 7. Poprawiony artykuł winien być napisany zgodnie z wytycznymi etapu I, przy czym skorygowany artykuł przestaje być anonimowy. Między tytułami (polskim i angielskim) win obyć podane imię i nazwisko Autora. Pod nazwiskami Autorów (Autora) należy wpisać nazwę własną Uczelni lub innej instytucji naukowej zatrudniającej Autora. W przypadku kilku Autorów winne być podane imiona i nazwiska bez konieczności stosowania kolejności alfabetycznej.
 8. Mimo podania na początku artykułu nazwy własnej Uczelni zatrudniającej Autora (Autorów), na końcu artykułu, po literaturze, należy podać szczegółowe dane personalne Autorów zawierające: tytuły naukowe i stopnie naukowe, imiona i nazwiska, miejsca pracy z adresem, telefonem i e-mailem. W przypadku gdy kilku Autorów pracuje w tej samej jednostce, należy najpierw podać tytuły, stopnie, imiona i nazwiska, pod nimi telefony i e-maile wymienionych osób a na końcu nazwę wspólnej jednostki ze stosownymi danymi adresowymi.
 9. Tak przygotowany artykuł, wydrukowany w jednym egzemplarzu wraz z CD, należy przesłać drogą pocztową na adres redakcji Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, „Ekologia i Technika”, ul. Jezuicka 4, 85-102 Bydgoszcz lub pod adres mailowy: eit.btn@wp.pl.
 10. Autorzy do artykułu dołączają specjalne oświadczenie znajdujące się na stronie internetowej www.btn.bydgoszcz.eu (powyżej) wykluczające nierzetelność autorską, podające źródła finansowania publikacji i zgodę na publikacje artykułu w Internecie.
 11. W przypadku niespełnienia wymogów redakcyjnych wymienionych powyżej, redakcja odmówi przyjęcia artykułu do recenzji.
 12. Za publikację tekstów w czasopiśmie w 2018 r. przysługuje 3 pkt. zgodnie z ministerialną oceną czasopism dla potrzeb oceny parametrycznej (na liście ministerstwa – część B, poz. 472).

Rocznik 2015:

Rocznik 2014:

Rocznik 2013: 

Rocznik 2012 

Rocznik 2011:

Rocznik 2010:

Rocznik 2009

Lista RECENZENTÓW artykułów opublikowanych w czasopiśmie naukowym Ekologia i Technika w 2014 r.

 1. Prof. dr hab. Marek Bieliński (UTP)
 2. Dr inż. Barbara Breza-Boruta (UTP)
 3. Dr inż. Franciszek Bromberek (UTP)
 4. Dr Jolanta Cichowska (UTP)
 5. Dr Łukasz Dąbrowski (UTP)
 6. Prof. dr hab. Ludwik Domka (UAM)
 7. Prof. dr hab. Józef B. Flizikowski (UTP)
 8. Prof. dr hab. inż. Jerzy Gaca (UTP)
 9. Dr Alicja Gackowska (UTP)
 10. Prof. dr hab. Janusz Hermann (UTP)
 11. Prof. dr hab. inż. Boris M. Khrustaliow (UT Mińsk, Białoruś)
 12. Dr hab. Andrzej Klimek, prof. UTP
 13. Dr inż. Maciej Korczyński (UTP)
 14. Dr Ewa Krasicka-Korczyńska (UTP)
 15. Dr hab. Grzegorz Lemańczyk (UTP)
 16. Prof. dr hab. Marcin Kozak (UP Wrocław)
 17. Dr hab. inż. Marek Macko (UKW)
 18. Dr inż. Adam Mroziński (UTP)
 19. Prof. dr hab. Jacek Namieśnik (PG Gdańsk)
 20. Dr Maria Kowalska (UTP)
 21. Prof. dr hab. Halina Olszewska (UTP)
 22. Prof. dr hab. inż. Marek Opielak (PL)
 23. Prof. Manfred Pahl (Uniwersitat Paberborn)
 24. Dr inż. Rafał Pasela (UTP)
 25. Dr hab. Mariusz Pełechaty, prof. UAM
 26. Prof. dr hab. Serhiy Protsenko (SUP Sumy, Ukraina)
 27. Dr hab. Marek Selwet (UP Poznań)
 28. Prof. dr hab. Jerzy Siepak (PWSZ Gniezno)
 29. Prof. dr hab. Ryszard Świetlik (PR Radom)
 30. Dr Elżbieta Radzymińska-Lenarcik (UTP)
 31. Dr Małgorzata Sztubecka (UTP)
 32. Prof. dr hab. Kazimierz Szymański (PK)
 33. Dr inż. Mścisław Śrutek (UTP)
 34. Prof. dr hab. Oleksander Shyichuk (UTP)
 35. Prof. dr hab. inż. Andrzej Tomporowski (UTP)
 36. Prof. dr hab. Leszek Wachowski (UAM)
 37. Dr Dominika Woźny (WSZiB Kraków)
 38. Dr inż. Anna Zalewska (UTP)

Lista RECENZENTÓW artykułów opublikowanych w czasopiśmie naukowym Ekologia i Technika w 2013 r.

 1. Prof. dr hab. Marek Bieliński (UTP)
 2. Prof. dr hab. inz. Bogusław Buszewski (UMK)
 3. Dr Jolanta Cichowska (UTP)
 4. Dr Łukasz Dąbrowski (UTP)
 5. Prof. dr hab. Ludwik Domka (UAM)
 6. Prof. dr hab. Józef B. Flizikowski (UTP)
 7. Prof. dr hab. inż. Jerzy Gaca (UTP)
 8. Dr hab. inż. Irena Gołębiowska, prof. UTP
 9. Prof. dr hab. Janusz Hermann (UTP)
 10. Prof. dr hab. inż. Boris M. Khrustaliow (UT Mińsk, Białoruś)
 11. Dr hab. Andrzej Klimek, prof. UTP
 12. Dr inż. Marek Macko (UKW)
 13. Dr inż. Adam Mroziński (UTP)
 14. Dr Maria Kowalska (UTP)
 15. Prof. dr hab. inż. Marek Opielak (PL)
 16. Prof. Manfred Pahl (Uniwersitat Paberborn)
 17. Dr hab. Mariusz Pełechaty, prof. UAM
 18. Prof. dr hab. Serhiy Protsenko (SUP Sumy, Ukraina)
 19. Prof. dr hab. Jerzy Siepak (UAM)
 20. Prof. dr hab. Kazimierz Szymański (PK)
 21. Dr inż. Mścisław Śrutek (UTP)
 22. Dr hab. inż. Andrzej Tomporowski (UTP)
 23. Prof. dr hab. Leszek Wachowski (UAM)
 24. Dr Sławomir Żak (UTP)

Lista RECENZENTÓW artykułów opublikowanych w czasopiśmie naukowym Ekologia i Technika  w 2012 r.

 1. Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński
 2. Prof. dr hab. inż. Józef B. Flizikowski
 3. Prof. dr hab. inż. Jerzy Gaca
 4. Dr inż. Alicja Gackowska
 5. Dr hab. inż. Irena Gołębiowska, prof. UTP
 6. Dr inż. Maciej Korczyński
 7. Dr inż. Maria Kowalska
 8. Dr hab. Leszek Kucharski, prof. UŁ
 9. Dr hab. Jan Kryszak, prof. UP
 10. Dr Anna Ligocka
 11. Dr inż. Piotr Malczyk
 12. Dr Dorota Michalska-Hejduk
 13. Prof. dr hab. Jacek Namieśnik
 14. Dr hab. Halina Olszewska, prof. UTP
 15. Prof. dr hab. Zbigniew Paluszak
 16. Dr hab. Mariusz Pełechaty, prof. UAM
 17. Dr inż. Anna Piotrowska
 18. Dr hab. Halina Ratyńska
 19. Prof. dr hab. Stanisław Seniczak
 20. Prof. dr hab. Jerzy Siepak
 21. Prof. dr hab. Kazimierz Szymański
 22. Dr inż. Andrzej Tomporowski
 23. Dr hab. inż. Czesława Trąba, prof. UŁ
 24. Prof. dr hab. Leszek Wachowski
 25. Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ
 26. Dr hab. Mieczysław Wojtasik, prof. UKW
 27. Dr hab. Tomasz Załuski, prof. UMK
 28. Dr Ryszard Zamorski
 29. Dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR
 30. Prof. dr hab. Jacek Żarski