EiT 5 2011

Wpływ dezynfekcji ścieków komunalnych ługiem sodowym na przeżywalność pałeczek E. coli i paciorkowców kałowych grupy D
Z. Paluszak, K. Skowron, K.J.Skowron, G. Gryń, E. Wiśniewska, M. Szkudlarek-Kowalczyk, A. Ziętara

Ścieki komunalne zawierają znaczne ilości drobnoustrojów, w tym także patogennych. W składzie mikroflory allochtonicznej tego środowiska dominują pałeczki E. coli oraz paciorkowce kałowe grupy D. Stanowią one bardzo dobry wskaźnik poziomu mikrobiologicznego zanieczyszczenia ścieków i skuteczności procesów ich oczyszczania. Na podstawie badań dotyczących przeżywalności dwóch wybranych bakterii wskaźnikowych w ściekach komunalnych stwierdzono, że skuteczność higieniczna NaOH zależy od zastosowanego stężenia dezynfektanu oraz gatunku mikroorganizmów. We wszystkich badanych wariantach zdecydowanie krócej przeżywały pałeczki E. coli.
Słowa kluczowe: ścieki komunalne, dezynfekcja ścieków, wodorotlenek sodu, przeżywalność bakterii E. coli

s.243

Enzymy jako biologiczne wskaźniki stanu środowiska glebowego
 A. Piotrowska             s.247

Pierwszymi enzymami wykrytymi w glebie były: katalaza, peroksydaza, ureaza i fosfatazy. Powszechnie wiadomo, że zarówno mikroorganizmy , jak i rośliny i fauna glebowa wydzielają enzymy o środowiska glebowego. Gleba zawiera wolne enzymy zewnątrzkomórkowe, enzymy zaadsorbowane stabilizowane przez 3-wymiarową sieć minerałów organicznych i mineralnych oraz enzymy wewnątrzkomórkowe, występujące w żywych i rozmnażających się komórkach mikroorganizmów. Białkowy charakter enzymów powoduje, że reagują one szybko i wyraźnie na różne czynniki środowiskowe, zarówno naturalne jak i antropogeniczne. Jest to jedną z przyczyn dla których aktywność enzymatyczna jest rozpatrywana jako dobry wskaźnik aktywności mikrobiologicznej, także dlatego, że jest ona ściśle zawiązana z biochemią przemian C, N,P i S. Do oceny stanu biologicznego gleby wykorzystuje się zarówno ogólne wskaźniki indywidualne, a także jako złożone wyrażenia będące wynikiem różnorodnych przekształceń matematycznych i obliczeń statystycznych. Kompleksowe wyrażenia, dla sformułowania których wykorzystano różne parametry glebowe, wydają się najbardziej odpowiednie dla oceny żyzności gleby, chociaż ich użycie jest ograniczone dla danego obszaru oraz warunków siedliskowych dla których zostały opisane.
Słowa kluczowe; historia enzymów glebowych, źródła i właściwości enzymów glebowych, czynniki wpływające na enzymy glebowe

Jakość wód powierzchniowych na terenie miasta Miedzychód
P. Zacharyasz, J. Siepak              s.261

Celem pracy było przedstawienie, na podstawie wieloletnich badań, jakości wód powierzchniowych miasta Międzychód. Badane wody znajdują się w pobliżu bazy magazynowej nr 71. Awaria rurociągu w 1996 r. oraz awarie i wycieki zbiorników na terenie bazy doprowadziły do skażenia terenu związkami ropopochodnymi. Zasięg zanieczyszczenia obejmował również wody powierzchniowe. Przez wiele lat były one badane ze względu na obecność zanieczyszczeń ropopochodnych.
Słowa klucze:wody powierzchniowe, związki ropopochodne, reklutywacja

Monitoring wód podziemnych na terenie ujęcia wody Wrzos II w Toruniu
M. Lewandowska-Robak, Ł. Górski, T. Kowalkowski, M. Dumowski   s.269

Wody podziemne są obecnie coraz częściej wykorzystywane jako źródło wody pitnej i stosowanej do celów bytowo-gospodarczych. W Toruniu ujęcia wody podziemnej używanej na potrzeby zaopatrzenia miasta w wodę pitną obejmują czwartorzędowy poziom wodonośny. Celem badań było określenie jakości wód jednego z ujęć wody podziemnej w Toruniu. Badania oparto o wyniki analiz prób wody podziemnej, pobieranych w latach 2005-2009 dwa razy w roku w 5 studniach ujęcia Wrzos II. Wyniki poddano analizie statystycznej. W celu określenia zmian stężeń oznaczanych analitów posłużono się średnimi wartościami rocznymi, a do porównania próbek wykorzystano analizę czynnikową (FA) opartą na analizie składowych głównych.

Słowa kluczowe:wody podziemne, obszar miejski, analiza jonów nieorganicznych, azotany

Wpływ pory dnia i czynników pogodowych na żerowanie  szaczupaka (Esox lucius L.) w jeziorze Podgaje

B. Łukaszewicz, J. Dąbrowski                   s.277

W pracy analizowano wpływ pory dnia i czynników pogodowych na aktywność żerowania szczupaka w jeziorze Podgaje, przy zastosowaniu połowu na spinning. Połowy prowadzone były z brzegu jeziora przez 30 dni pod koniec lata 2010 r. Każdego dnia łowiono 3 godz rano, począwszy od wschodu słońca, 3 godz. około południa i 3 godz. przed zachodem słońca. Podczas połowu  stosowano 3 rodzaje różnych przynęt sztucznych: rippery, twistery, błyski obrotowe. Po złowieniu szczupaka ważono i określano jego długość całkowitą, a następnie wypuszczano. Najwięcej szczupaków złowiono rano, wieczorem złowiono najmniej szczupaków. Szczupaki najlepiej żerowały  w dni o znacznym zachmurzeniu, ustabilizowanym ciśnieniu zbliżonym do normalnego, przy znacznych wiatrach wiejących z kierunku południowo-zachodniego.
Słowa kluczowe: szczupak, połowy na spinning, żerowanie ryb

Ratownictwo chemiczne w Polsce i na świecie

T.Piotrowski, R. Świetlik s. 281

W artykule przedstwiono działania mające na celu zapobieganie awariom chemicznym oraz ograniczenie/łagodzenie i usuwanie ich skutków, w celu zapobiegania przekształcenia się ich w katastrofy ekologiczne. Scharakteryzowano krajowy system ratowniczo-gaśniczy oraz opisano liczne przykłady służb ratownictwa chemicznego działających w krajach wysoko uprzemysłowionych, omówiono podstawowe rodzaje zagrożeń stwarzane przez substancje niebezpieczne w stanie gazowym, ciekłym i stałym. Przytoczono przykłady sposobów zabezpieczeń obszaru technicznego i organizacyjnego.

Słowa kluczowe: ratownictwo chemiczne, toksyczne środki przemysłowe, gazy toksyczne, ciecze palne