EiT 3 2011

Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego do dezynfekcji ścieków miejskich

Przedstawiono charakterystykę promieniowania UV. Szczególną uwagę zwrócono na mechanizm działania promieniowania UV na mikroorganizmy oraz wrażliwość organizmów na pośrednie produkty naświetlania. Podano przykłady instalacji do dezynfekcji ścieków miejskich za pomocą promieniowania UV działających w skali pilotowej i technicznej
Słowa kluczowe: ścieki miejskie, dezynfekcja promieniowanie UV, mikroorganizmy, odnowa wodyi technicznej.

Disinfection of municipal wastewater by ultraviolet irradiation
Special attention is given to  the reaction of microorganisms to particular disinfection method are sensibility of the organisms to intermediate products of irradiation. Examples of pilot-plant and commercial systems for municipal wastewater disinfection by UV irradiation method are given.
Key words: municipal wastewater, disinfection, UV irradiation, microorganismsThe characteristics of UV irradiation are presented.
M.Solecka                            s. 115

Potencjał produkcji i aspekty energetycznego wykorzystania biogazu z odpadów hodowlanych


W art. przedstawiono   wyniki obliczeń potencjału produkcji biogazu z odpadów hodowlanych. Parametry do obliczeń, jak ilość odpadów hodowlanych, zawartość suchej masy organicznej w odpadach, zaczerpnięto z literatury. Analizowano dwa systemy utrzymania zwierząt: system płytkiej ściółki i system bezściółkowy. Na przykładzie woj. lubelskiego oszacowano potencjał produkcji biogazów z odpadów z hodowli bydła, trzody chlewnej, i drobiu kurzego. Dla przyjętych założeń ustalono potencjał energetyczny biogazu z odpadów hodowlanych. Wyznaczono również potencjał produkcji energii elektrycznej i ciepła z biogazu. Rozważaniami objęto dwa sposoby wykorzystanie biogazu jako źródła energii: przetwarzanie biogazu w agregacie kogeneracyjnym oraz spalanie biogazu w kotle. Wobec faktu, że biogaz z odpadów nie jest paliwem darmowym, oszacowano jednostkowy koszt produkcji biogazu z odpadów hodowlanych. Wyniki obliczeń wskazują jak duży jest wpływ masy odpadów przetwarzanych w procesie fermentacji na koszty produkcji biogazu.

Słowa kluczowe: biomasa, biogaz, potencjał produkcji biomasy, odpady hodowlane
H. Marczak                  s.122 

Beton z recyklingu jako wartościowy materiał na konstrukcje żelbetonowe

W artykule przedstawiono wyki badań belek żelbetonowych wykonanych na kruszywie z recyklingu oraz belek porównawczych wykonanych na kruszywie tradycyjnym. Analizy potwierdzają możliwość wykorzystania przekruszonego gruzu betonowego jako kruszywa grubego do konstruowania nośnych elementów żelbetonowych. Dotychczasowe zastosowanie gruzu betonowego w kraju ograniczało się jedynie do budownictwa drogowego. Autorzy art. przeprowadzili badania serii belek żelbetonowych wykonanych na kruszywie wtórnym oraz porównawczych na kruszywie naturalnym. W procesie projektowania należy zwrócić uwagę na zwiększoną odkształcalność doraźną i reologiczną betonów na kruszywie z recyklingu, co pozwala stwierdzić, że jedynie brak norm i wytycznych projektowania konstrukcji z betonów na kruszywie wtórnym nie pozwala na rozpowszechnienie użycia takich rozwiązań na szeroką skalę.

Słowa kluczowe: recykling, konstrukcje żelbetonowe, kruszywa z recyklingu, konstrukcje na kruszywach wtórnych
A.Łapko, R. Grygo                s. 139

Hydrobotaniczna charakterystyka stawów Poleskiego Parku Narodowego

Zasadnicza cechą stawów jest ich zmienność i astatyczność. Roślinność stawów z reguły cechuje duża różnorodność mimo niewielkiej liczby budujących ją gatunków. Badania obejmowały stawy dwóch kompleksów stawów rybnych położonych na obszarze Poleskiego Parku Narodowego. Stawy te były wcześniej użytkowane w różny sposób i znajdują się w różnych stadiach sukcesji. Oba kompleksy nie są typowymi stawami produkcyjnymi. Stanowią mozaikę otwartej wody, szuwarów i różnorodnej roślinności wodnej. Badania florystyczne wybranych stawów Poleskiego Parku Narodowego wskazują , iż stanowią dogodne siedliska do rozwoju roślinności. Łącznie w badanych stawach odnotowano 16 zbiorowisk roślinnych. Parametry fizyczno-chemiczne osiągały bardzo zbliżone wartości w obu badanych zbiornikach. Pozwoliło to zaliczyć je do zbiorników żyznych. Zasobniejsze w związki biogenne były wody stawu Głębokiego niż stawu Perkoz.  Dzięki ekstensywnemu użytkowaniu rybackiemu stawów PPN mają one naturalny charakter.

Słowa kluczowe: makrofity, stawy, wskaźnik PVI, wskaźnik Carlsona
J. Sender s 145

Gospodarowanie wodami opadowymi na prywatnych posesjach

Dobrze przygotowany produkt agroturystyczny stanowi istotny komponent przy ocenie jakości świadczonych usług. Gospodarze doskonale zdają sobie z tego sprawę, czyniąc wiele kluczowych inwestycji przy uruchamianiu tejże działalności. Zaobserwowano, że możliwość skorzystania ze źródeł zew. dawała im większe możliwości w przygotowaniu ofert. Szczególną uwagę skupiono na poprawie estetyki zagrody i obejścia oraz dostosowaniu bazy noclegowej do przyjmowania gości. Niezmiernie ważnym aspektem było zdaniem ankietowanych urządzenie terenów wypoczynkowych, jako dodatkowej przestrzeni do realizacji codziennych różnorodnych potrzeb gości. Urzeczywistnienie działań odbywało się głównie w oparciu o własne oszczędności i bieżące dochody. Zainwestowano także w cała gamę innych usług takich jak: zakup sprzętu zimowego i letniego. Kwaterodawcy przywidują też przeznaczyć w przyszłości duże kwoty pieniężne na podniesienie poziomu usługi. Dotyczy to zwłaszcza osób prowadzących działalność rolniczą i pozarolniczą oraz wyłącznie pozarolniczą. Niemniej należy tu zaakcentować, że w większości gospodarstw zasoby materialne i ich dobre wyposażenie techniczne stały się głównym czynnikiem pozwalającym uruchomić agroturystykę. Bez ich posiadanie wprowadzenie wszelkich działań innowacyjnych byłoby utrudnione. Nowe inwestycje dotyczyć będą głównie poszerzenia bazy noclegowej i przygotowanie innych dóbr materialnych, związanych z obejściem gospodarskim.

Słowa kluczowe: agroturystyka, produkt agroturystyczny, nakłady finansowe, inwestycje
E. Burszta-Adamiak, K. Antosz                         s.152