EiT 2 2012

Streszczenie:

Przykład wykorzystywania GIS jako narzędzia określającego klimat akustyczny wybranych dzielnic Bydgoszczy

K. Szopińska   s.67

W poniższym artykule przedstawiono problem precyzyjnego przedstwienia poziomu hałasu środowiskowego przestrzeni zurbanizowanej. Omówiono projekt bazy danych GIS systemu SMA na przykładzie miasta Bydgoszczy oraz stworzono koncepcję bazy danych. Poddano badaniu klimat akustyczny osiedla Fordon. Analizy przeprowadzono w oparciu o dane uzyskane z dostępnych map akustycznych Bydgoszczy. 
Słowa klucze: hałas środowiskowy, klimat akustyczny, przestrzeń zurbanizowana, mapa akustyczna, GIS 

Możliwości ograniczenia występowania  barszczu Sosnowskiego w otulinach i na łąkach Doliny Kanału Bydgoskiego

R. Łyszczarz     s. 75

Heracleum sosnowski Manden. stanowi nieustanne zagrożenie ekologiczne i zdrowotne w różnych częściach Polski. Jednym z największym zwartych i rozprzestrzeniających się na wielohektarowych powierzchniach skupisk barszczu Sosnowskiego są tereny położone w otulinach i na łąkach Doliny Kanału Bydgoskiego. Skutecznym sposobem jego rozwoju okazało się zniszczenie form wegetatywnych herbicydem Roundup 360 SL oraz festulolium, życica trwała i życica wielokwiatowa. Wykazano, że oprysk oraz trwałe zadarnienie powierzchni zmniejszyło istotnie ilość roślin barszczu rozpoczynających wiosenną wegetację  oraz ilość i wielkość pędów generatywnych w czasie zbiorów I odrostu. Koszenie I odrostu runi łąkowej w okresie kłoszenia się traw dominujących oraz ilość i wielkość pędów generatywnych w czasie zbioru I odrostu.

Słowa kluczowe: Heracleum sosnowski Manden, ilość i wielkość roślin, mieszanka siewna, zadarnienie powierzchni, zwalczanie barszczu

Wpływ wody i odczynnika Fentona na toksyczność barwników syntetycznych  względem wybranych mikroorganizmów testowych
M. Solecka 

Do określania toksyczności barwników syntetycznych Błękitu bezpośredniego 86  i Błękitu kwasowego FG zastosowano testy wzrostowe z wykorzystaniem bakterii Pseudomonas fluorescens i Micrococcus luteus oraz mikroorganizmów osadu czynnego. Wykazano, że bakterie gramodatne- Micrococcus luteus są bardziej wrązliwe na obecność barwników w środowisku, niż  bakterie gramujemne- Pseudomonas fluorescens. Wpływ na obniżenie toksyczności ma obecność w środowisku łatwo przyswajalnych związków węgla. Lepsze efekty uzyskuje się stosując wstępnie niektóre metody utleniania chemicznego, tj. utlenianie za pomocą wody czy odczynnika Fentona. Stwierdzono, że maksymalne obniżenie stopnia toksyczności można uzyskać po wstępnym zastosowaniu odczynnika Fentona.

Słowa klucze: barwniki syntetyczne, testy inhibicji, stężeie efektywne, osad czynny

Wpływ nawożenia mineralnego i wysokości koszenia na systemy korzeniowe wybranych gatunków i odmian traw gazonowych
A. Dziamski, Z. Stypczyńska, G. Żurek

Badania systemów korzeniowych i części nadziemnej traw gazonowych przeprowadzono w latach 2007-2009 w IHAR w Radzikowie na pow. trawnikowych założonych w 2002 r. Obiektami dośiwadczenia były wybrane gatunki traw gazonowych tj. Lolium pperenne (lp), odmiana Stadion, Poa pratensis (Dc) odmiana Bork i Festuca rubra (Fr) odmiana Nimba. W doświadczeniu zastosowano 2 czynniki, tj. zróżnicowane dawki nawożenia mineralnego oraz zróżnicowania wysokości koszenia runi tj. 3 i 6 cm. Oceniane gatunki i odmiany traw zależnie od nawożenia mineralnego jak i wysokości koszenia, różniły się istotnie masą wytworzonych korzeni i tempem wzrostu. Intensywne  nawożenie mineralne i koszenia traw na wys. 3 cm sprzyjało zwiększeniu masy korzeni u odmian życicy trwałej i kostrzewy czerwonej. Natomiast trawy koszone na wys 6 cm wyższą masę uzyskały w warunkach użytkowania ekstensywnego, zwłaszcza odmiany wiechliny łąkowej i śmiałka darniowego.

Cechy przeliczalne i mierzalne Karasia Srebrzystego z Jeziora Gopło
J. Dąbrowski, G. Gackowski, B. Chachaj, G. Kubiak 

Materiał do badań w liczbie 75 osobników Karasia Srebrzystego, w tym 68 samic i 7 samców odłowiono z jeziora Gopło w okresie jesieni 2011 r. Na każdym osobniku wykonano dwadzieścia ogólnoprzyjętych pomiarów liniowych, a następnie cechy mierzalne wyrażono w procentach dł. ciała. Ponadto analizowano 8 cech przeliczalnych. Osobniki obu badanych płci Karasia Srebrzystego w większości analizowanych cech przeliczalnych osiągały zbliżone wartości. Karasie Srebrzyste z jeziora Gopło na tle większości porównywanych populacji tego gatunku wyróżniały się większą liczbą wyrostków filtracyjnych na pierwszym łuku skrzelowym, a zwłaszcza większą liczbą kręgów w kręgosłupie. 

Słowa klucze: Karaś Srebrzysty, cechy przeliczalne, cechy mierzalne, jezioro Gopło

Znaczenie różnej wtórnej emisji pyłów w miastach dla kumulacji Ni w migdałkach gardłowych dzieci
J. Kwapuliński, M. Suflita, E. Królak, M. Bebek, K. Mitko, E. Nogaj,R. Musielińska 

W pracy opisano wpływ zjawiska wtórnej emisji pyłu na terenie różnych miast woj. śląskiego na stopień kumulacji tego pierwiastka w migdałkach gardłowych. Udział emisji pyłu opisano za pomocą parametrów: współczynnik wtórnej emisji K, współczynnik wzbogacenia X, dodatkowa masa  danego metalu w ogólnym zanieczyszczeniu powietrza M, współczynnik kontaminacji E.

Slowa klucze: NI, migdałki gardłowe, wtórne pylenie

Wpływ nawożenia azotowego i deszczowania na liczebność bakterii z rodz. Pseudomonas w glebie
 M. Natywa, M. Selwet 

Obiekt doświadczalny zlokalizowano na terenie Zakładu Doświadczalno- Dydaktycznego w Złotnikach  na glebie płowej typowej, klasy bonitacyjnej IV a i IV b, kompleksu przydatności rolniczej żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego przeprowadzono w latach 2007-2009. próbki glebowe do analiz pobierano z losowo wybranych miejsc z warstwy ornej międzyrzezi (0-20 cm) w 6 terminach w sezonie wegetatywnym kukurydzy. Zabieg deszczowania stosowano w okresie wegetacji roślin kiedy wilgotność gleby spadała poniżej poziomu 70% polowej pojemności wodnej. Omawiana grupa bakterii dobrze rozwijała się zarówno na obiektach nawożonych różnymi dawkami saletry amonowej jak i na obiektach kontrolnych.

Słowa klucze: Pseudomonas, gleba,nawożenie azotowe, deszczowanie