EiT 2 2010

Wpływ warunków geograficznych na jakość wód podziemnych
A. Łach str. 67
THE INFLUENCE OF GEOGRAPHICAL CONDITIONS ON QUALITY OF UNDERGROUND WATER
The influence of geographical conditions on underground water quality depends on a relief of an area and a kind of soil in a region. Water in the mountainous areas is of a very high quality and has a very high mineralization and good organoleptic index. Apparently water from plain areas not only has low mineralization as an effect of calcium and magnesium content but also has a large content of iron and manganese salt. This is an effect of fertile soils which have reduced amount of oxygen. This kind of soil increases a content of ammonia and hydrogen sulphide in the underground water. In Sanok in Podkarpacie and around in the eastern mountainous surroundings, the underground water is of a very high quality but in plain areas which are in the west of the region, water is rather low in indexes such as iron, manganate, hydrogen sulphide or ammonia. For the underground water in the western part of the area utility methods such as iron removal, softening, gas removal and filtration should be applied. The article shows the influence of relief of the area and kinds of soil in the area of Sanok in Podkarpacie on the quality of the underground water.
Key words: relief of an area, fertile soil, underground water, mineralization, iron, manganese, ammonia and hydrogen sulphide amount, indexes of water quality
Streszczenie
Wpływ warunków geograficznych na jakość wód podziemnych w znacznym stopniu polega na zależności pomiędzy rzeźbą terenu oraz charakterem gleb. Obszary górzyste, w odróżnieniu od nizinnych  na ogół wykazują się wyższą  jakością wody, m. in.  wysoką mineralizacją oraz dobrymi wskaźnikami organoleptycznymi. Wody z obszarów równinnych posiadają nie tylko niską mineralizację wynikającą z zawartości wapnia i magnezu, ale z reguły mają dużą zawartość soli żelaza i manganu wynikającą z obecności gleb glejowych z poziomami oksydacyjno – redukcyjnymi. Te gleby podwyższają też w wodach podziemnych zawartość amoniaku i siarkowodoru. W części wschodniej powiatu Sanok, gdzie występują tereny górzyste, wody podziemne wykazują  wysokie wskaźniki jakości, natomiast na terenach równinnych (zachodnia część powiatu) występują wody o gorszych wskaźnikach
( żelazo, mangan, siarkowodór, amoniak). Dla wód podziemnych z zachodnich terenów powiatu sanockiego należałoby zastosować metody uzdatniania wody polegające na: odżelazianiu, zmiękczaniu, odgazowaniu i filtracji. W artykule przedstawiono wpływ rzeźby terenu oraz charakteru  gleb w powiecie Sanok na Podkarpaciu na jakość wód podziemnych.
Słowa kluczowe: rzeźba terenu, gleby glejowe, wody podziemne, mineralizacja, zawartość żelaza, manganu, amoniaku i siarkowodoru, wskaźniki jakości wody

Zastosowanie promieniowania γ do dezynfekcji ścieków miejskich
M. Solecka str. 72
Disinfection of municipal wastewater by γ irradiation
The characteristics of γ irradiation are presented. Special attention is given to the reaction of microorganisms to particular disinfection method and sensibility of the organisms to intermediate products of irradiation. Examples of pilot–plant and commercial systems for municipal wastewater disinfection by γ irradiation method are given.
Key words: Municipal wastewater, disinfection, γ irradiation, microorganisms, water reclamation
Streszczenie
Przedstawiono charakterystykę promieniowania γ. Szczególną uwagę zwrócono na mechanizm działania promieniowania γ na mikroorganizmy oraz wrażliwość organizmów na pośrednie produkty naświetlania. Podano przykłady instalacji do dezynfekcji ścieków miejskich za pomocą promieniowania γ działających w skali pilotowej i technicznej.
Słowa kluczowe: Ścieki miejskie, dezynfekcja, promieniowanie γ, mikroorganizmy, odnowa wody

Akumulacja cynku i miedzi w organach wegetatywnych Brassica napus na podstawie doświadczenia wegetacyjnego
Piotr Mirosław Szulc1, Mirosław Kobierski2, Jerzy Gaca3, Uzochukwu Nnuji1
ACCUMULATION OF ZINC AND COPPER IN VEGETATIVE ORGANS OF BRASSICA NAPUS ON BASIS OF VEGETATIVE EXPERIMENT
The experimental material was the plant organs of Brassica napus from a pot experiment, carried out during one vegetative season. The effect of increase level of zinc and copper fertilization in the content of metals in leafs, steams, and roots of rape were tested. Basic fertilization was applied once before the growing period, in the spring. Heavy metals (Zn and Cu) were added of the aqueous solution salts: Zn(CH3COO)2·2 H2O, and CuSO4·5H2O mixed with the soil. The doses of metals added to the soil were:  2.0, 10.0, 60.0 mg Zn·kg–1 and 2.0, 7.0, 20.0 mg Cu·kg–1. Significant increase of zinc and copper content in plants were observed with increasing doses of metals.
The highest content of zinc and copper were observed in roots.
Key words: zinc, copper, Brassica napus, vegetation pots
Streszczenie
Badano wpływ dawki cynku i miedzi zastosowanej w nawożeniu na zawartość metali w liściach, łodygach i korzeniach rzepaku. Podstawowe nawożenie wykonano na wiosnę przed siewem roślin. Metale ciężkie Zn i Cu dodano w postaci wodnych roztworów soli Zn(CH3COO)2·2 H2O i CuSO4·5H2O, które dokładnie wymieszano z glebą. Dodano do gleby odpowiednio: Zn – 2,0, 10,0, 60,0 mg·kg–1 i  Cu – 2,0, 7,0, 20,0 mg·kg–1. Doświadczenie wazonowe przeprowadzono w czasie jednego sezonu wegetacyjnego. Wyraźny wzrost zawartości cynku i miedzi w roślinach zaobserwowano wraz ze wzrastającymi dawkami metali zastosowanymi w nawożeniu. Najwyższe zawartości Zn i Cu stwierdzono w korzeniach roślin niezależnie od zastosowanej dawki nawożenia.

Połowy wędkarskie metodą spławikową z Kanału Bydgoskiego bez nęcenia i z nęceniem
J. Dąbrowski, O. Popławska str 83
FLOAT FISHING IN THE BYDGOSZCZ CANAL WITH AND WITHOUT ENTICE
The fish were caught with one fishing rod using the floating method in the period from 08.07.2008 to 15.11.2008. The place of the fishing was the Bydgoszcz Canal, within the city of Bydgoszcz, at Spacerowa street. Fishing was conducted for a total of 40 days (20 days without entice and 20 days with entice), for 3 hours per day starting at sunrise. Fishing with and without entice was conducted day after day in very similar weather conditions. 6 species of were noted during fishing with roach being dominant in terms of numbers and weight. Entice had much influence on the number and weight of fish caught. A total of 316 specimen with a total weight of 6.0 kg was caught without entice, and 532 specimen with a total weight of 23.6 kg was caught with entice.
Key words: float angling, fishing pressure, fish entice, Bydgoszcz Canal
Streszczenie
Ryby poławiano na jedną wędkę metodą spławikową w okresie od 08.07.2008 r. do 15.11.2008 r. Miejscem połowu był Kanał Bydgoski na terenie miasta Bydgoszczy, przy ulicy Spacerowej. Połowy przeprowadzano łącznie przez 40 dni (20 dni bez nęcenia i 20 dni z nęceniem), każdego dnia łowiono przez 3 godziny począwszy od wschodu słońca. Połowy bez nęcenia i z nęceniem wykonywano dzień po dniu w bardzo zbliżonych warunkach pogodowych. W połowach odnotowano 6 gatunków ryb, a pod względem ogólnej liczby i masy dominującym gatunkiem była płoć. Nęcenie miało duży wpływ na liczbę i masę pozyskanych ryb. Bez nęcenia złowiono 316 sztuk o łącznej masie 6,0 kg, a z nęceniem pozyskano 532 sztuki o łącznej masie 23,6 kg.
Słowa kluczowe: wędkarstwo spławikowe, presja wędkarska, nęcenie ryb, Kanał Bydgoski

Bioaugmentacja gleby skażonej fenolem z użyciem szczepu Pseudomonas vesicularis (pBR322)
A. Mrozik, Ż. Swędzioł str. 87
BIOAUGMENTATION OF PHENOL–CONTAMINATED SOIL WITH PSEUDOMONAS VESICULARIS (PBR322)
The aim of this study was to investigate phenol degradation in two soils (L1 and L2) varying in organic matter content and bioaugmented using Pseudomonas vesicularis (pBR322) strain. The biodegradation experiments showed that phenol was degraded in bioaugmented forest soil (L1) containing the high amount of organic matter (34.68%) within 8 days, whereas in sandy forest soil (L2) with low organic matter content (2.03%) – within 12 days. Moreover, it was found that in phenol–contaminated L1 soil, introduced P. vesicularis (pBR322) cells and heterotrophic bacteria survived better than in L2 soil. On day 8 about 80% of inoculated cells as well as the initial number of heterotrophic bacteria was determined in phenol contaminated L1 soil, whereas in L2 soil on day 12 about 66% and 75%, respectively. It was also confirmed that plasmid pBR322 in P. vesicularis cells was stable during whole experimental period.
Key words: Pseudomonas vesicularis (pBR322), soil, phenol, biodegradation, survival.
Streszczenie
Celem pracy było zbadanie rozkładu fenolu w dwóch glebach (L1 i L2), różniących się zawartością materii organicznej, poddanych bioaugmentacji z użyciem szczepu Pseudomonas vesicularis (pBR322). Przeprowadzone obserwacje biodegradacyjne wykazały, że w poddanej bioaugmentacji glebie leśnej (L1) zawierającej 34,68% materii organicznej, rozkład fenolu w stężeniu 1,7 mg g–1 gleby zachodził w ciągu 8 dni, natomiast w piaszczystej glebie leśnej (L2) o niskiej zawartości materii organicznej (2,03%) w ciągu 12 dni. Jednocześnie stwierdzono, że P. vesicularis (pBR322) oraz bakterie heterotroficzne lepiej przeżywały w skażonej fenolem glebie L1 niż w L2. W 8 dniu inkubacji w glebie L1 oznaczono około 80% wprowadzonej liczby komórek zarówno P. vesicularis (pBR322) jak i początkowej liczby bakterii heterotroficznych, natomiast w glebie L2 w 12 dniu było to odpowiednio 66% i 75%. Potwierdzono także stabilność wprowadzonego do inokulowanych komórek P. vesicularis plazmidu pBR322 w trakcie badań biodegradacyjnych.
Słowa kluczowe: Pseudomonas vesicularis (pBR322), gleba, fenol, biodegradacja, przeżywalność.

Ekologiczne i fitochemiczne uwarunkowania wpływające na kumulację metali w roślinie
J. Kowol1, J. Kwapuliński1, A. Fischer1, E. Królak2, E. Kosterska1, D. Suchecka1, J. Librowska1,
D. Jabłecka1
str 94
ECOLOGICAL AD FITOCHEMICAL CONDITIONINGS, WHICH INFLUENCE ON THE ACCUMULATION OF METAL IN PLANT
Ecological and phytochemical contamination influencing to accumulation of heavy metals by plants. In the work the analysis of the influence ecological and phytochemical condition to accumulation some  heavy metals by plants were present. Analyzed following influencing parameters: pH of the soil, mineral composition of rock, contents of organic matter, speciation form of elements in soil, granulometric composition of given soil, interaction between elements during their sorption in root or leaves, humidity and temperature of soil, individual ability to accumulation and elements in some species of plants.
Key words: plant, soil, metals, accumulation, ecosystem
Streszczenie
W pracy przedstawiono analizę wpływu ekologicznych i fitochemicznych czynników wpływających na kumulację metali przez rośliny W związku z tym, iż gleba jest bardzo istotnym elementem cyklu migracyjnego pierwiastków i głównym ich źródłem dla roślin, w pracy przeanalizowano wpływ składu mineralogicznego skały macierzystej, odczynu gleby, zawartość materii organicznej na zawartość pierwiastków w roślinach. Uwzględniono także wpływ różnorodnych form występowania metali w glebie i zachodzące pomiędzy nimi relacje na rozmieszczenie pierwiastków fizjologicznych i toksycznych w roślinach. W pracy zwrócono ponadto uwagę na wpływ warunków otoczenia takich, jak wilgotność czy temperatura na pobieranie i gromadzenie pierwiastków przez różne rodzaje roślin.
Słowa kluczowe: roślina, gleba, metale, kumulacja, ekosystem