EiT 1 2012

Wpływ wybranych cieczy jonowych na czyste i mieszane kultury mikroorganizmów 
D. Gendaszewska, E. Liwarska- Bizukojć

 W ostatnich latach wiele ośrodków naukowych i przemysłowych podjęło badania nad cieczami jonowymi, posiadającymi specyficzne wartości jak np. stosunkowo niska prężność pary czy stabilność chemiczna. Z tego powodu stały się one obiecującą alternatywą dla tradycyjnych rozpuszczalników. Różnorodne wykorzystanie tych związków w przemyśle powoduje, że zwiększa się prawdopodobieństwo przedostania się tych ścieków, a tym samym do środowiska wodnego. Ze względu na swoje właściwości ciecze jonowe mogą wpływać na mikroorganizmy osadu czynnego, co z kolei będzie oddziaływało na efektywność biologicznego oczyszczania ścieków. Celem pracy jest przedstawienie przeglądu dotychczasowych badań dotyczących oddziaływania cieczy jonowych na mikroorganizmy ze szczególnym uwzględnieniem populacji mieszalnych tworzących osad czynny.
Słowa kluczowe: ciecze jonowe, biodegradowalność, toksyczność, mikroorganizmy 

Analiza mobilności metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie wybranej oczyszczalni ścieków w miejscowości „n”
J. Gawdzik 

W pracy badano specjację metali ciężkich pochodzących z komunalnej oczyszczalni ścieków w Starachowicach. Specjację metali ciężkich wykonano według metodyki BCR. Zawartość metali ciężkich w 4 frakcjach oznaczono na spektrofotometrze absorpcji atomowej Perkin-Elmer 3100 FAAS-BG dla cynku, kadmu, ołowiu i niklu. Chrom oraz miedź badano techniką F-AAS. W oparciu o wyniki  badań można stwierdzić, że analizowane osady ściekowe z oczyszczalni charakteryzują się niską zawartością metali ciężkich. Przeprowadzona analiza sekwencyjna wykazała obecność metali ciężkich we wszystkich analizowanych frakcjach,jednak należy podkreślić,że metaloorganiczne połączenia, jak również glinkokrzemiany to dominujące formy występowania analizowanych metali.
Słowa kluczowe: osady ściekowe, metale ciężkie, ekstrakcja sekwencyjna 

Roślinność łąkowa środkowej Polski na przełomie XX i XXI w- jej stan, kierunki zmian i ochrona
 L. Kucharski

Łąki i pastwiska na obszarze woj łódzkiego zajmują 204 161 ha , co stanowi 15,70% pow. użytków rolnych regionu. Na użytkach zielonych tego regionu stwierdzono fitocenozy 26 zespołów łąkowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea, 11 zespołów  reprezentujących roślinność szuwarową i torfowiskową oraz 6 syntaksonów z użytkowanych rolniczo zbiorowisk klas: Koelerio-Corynephoratea,Festuco-Brometea, Nardo-Callunetea i Asteretea tripolii. Rezerwaty przyrody nie spełniają swoich zadań ochronnych. Obszary Natura 2000 to najlepsza forma ochrony łąk.
Słowa klucze: łąki,  roślinność, zmiany, ochrona

Ekoinnowacje a rozwój  zrównoważony w dobie kryzysu finansowego
A. Marciniuk-Kluska, M. Kluska 

W pracy przybliżono zagadnienia dotyczące powiązania ekoinnowacji ze zrównoważonym rozwojem w Polsce i Unii Europejskiej. Innowacje i zrównoważony rozwój mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego. Zrównoważony rozwój od dawna był jednym z europejskich priorytetów. Obecnie nabrał on nowego znaczenia w świetle kryzysu związanego ze zmianami klimatu oraz wielkiego kryzysu finansowego przede wszystkim w USA i Europie.
słowa klucze: innowacje ekologiczne, rozwój zrównoważony 

Ocena skuteczności zintegrowanej ochrony czynnej populacji motyli i roślinności nieleśnej w Kampinoskim Parku Narodowym
D. Michalska-Hejduk, D. Kopeć 

Półnaturalne łąki i szuwary turzycowe są siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt, chronionych w ramach Natura 2000. Jednym ze sposobów ochrony tego typu ekosystemów był projekt „Ochrona i poprawa jakości siedlisk rzadkich motyli podmokłych łąk półnaturalnych- Motylowe Łąki”, realizowany przez Regionalne Centrum Ekologiczne w 4 obszarach Natura 2000 na terenie Polski. Jednym z obszarów objętych projektem od 2007 r., był obszar PLC 140001  Puszcza Kampinoska. Celem niniejszej pracy była ocena skutków prowadzonej ochrony czynnej na zachowanie zbiorowisk nieleśnych na dwóch wybranych obiektach, nieobjętych szczegółowym monitoringiem. Badania wykazały, że w badanych  zbiorowiskach roślinnych nastąpiły pozytywne zmiany, które były jednocześnie wspierane przez inne procesy, niezwiązane z wykonywanymi zabiegami ochronnymi.
Słowa kluczowe: ochrona czynna, zmiany roślinności, motyle, Kampinoski Park Narodowy.

Wpływ zróżnicowanych zabiegów agrotechnicznych na różnorodność florystyczną górskiej łąki
J. Zarzycki, J. Korzeniak

Zachowanie różnorodności florystycznej użytków zielonych wymaga odpowiedniego ich użytkowania. W wielu wypadkach, szczególnie na obszarach chronionych staje się to podst. celem zabiegów agrotechnicznych. Celem pracy była ocena wpływy u zróżnicowanych sposobów rolniczego użytkowania na skład gatunkowy runi. Doświadczenie było prowadzone w Krynicy. Brak użytkowania spowodował największe zmiany w roślinności. Na poletkach niekoszonych dominowała kłosówka miękka, liczba gatunków także była mniejsza. Nawożenie obornikiem spowodowało zwiększenie udziału roślin bobowatych. W celu zwiększenia różnorodności ubogich gatunkowo łąk konieczna byłaby introdukcja nowych gatunków.
Słowa kluczowe: łąki górskie, użytkowanie łąk

Stan rozpoznania użytków zielonych regonu kujawsko-pomorskiego (klasa Molinio-Arrhenatheretea)
H. Ratyńska, B. Waldon

Zwrócono uwage na rolę użytków zielonych w zachowaniu różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego na poziomie roślinności i flory ze szczególnym uwzględnieniem ” najcenniejszych”- rzadkich, zagrożonych i chronionych elementów.  Większość zbiorowisk zajmujących znikomą powierzchnię, nie ma znaczenia gospodarczego. Stanowią one ważne z biocenotycznego punktu widzenia elementy szaty roślinnej, wpływające na bioróżnorodność regionu. Ze względu na rolę w produkcji paszy oraz rozległy areał występowania, do najistotniejszych należą zbiorowiska o ubogim składzie florystycznym  trudnym do jednoznacznego zdefiniowania.
Słowa kluczowe: flora i roślinność użytków zielonych syntaksonomia