EiT 1 2010

Styren na stanowisku pracy oraz jego emisja do atmosfery z przemysłu jachtowego
A.    Fiszer, A. Marciniuk–Kluska, M. Kluska
str. 3
STYRENE IN THE WORKSTAND AND ITS EMISSION INTO THE ATMOSPHERE FROM THE BOAT–BUILDING INDUSTRY

Styren stanowi głуwny problem zakładуw produkujących jachty oraz wytwarzających produkty w połączeniu z włуknem szklanym. Im większe zużycie substancji na bazie włуkna szklanego, tym większe zagrożenie dla zdrowia pracownikуw zakładu, a tym samym większe zanieczyszczenie środowiska. Niniejsza praca ujmuje zagadnienia dotyczące występowania styrenu na stanowiskach pracy w przemyśle jachtowym, wskazuje na brak ustalonych dopuszczalnych norm, negatywny wpływ na zdrowie człowieka oraz jego emisję do środowiska. Omawiana w pracy stocznia jachtowa Comar Poland w Bystrym zajmuje się tylko wykańczaniem jednostek pływających i zużywa stosunkowo niewielkie ilości substancji zawierających styren, dlatego emisja tego związku jest mała.
Słowa kluczowe: styren, stocznie jachtowe, emisja, ryzyko zawodowe

Ocena efektywności usuwania związków odorowych z pomiotu kurzego przez aktywną mikroflorę
K. Durka, B. Gutarowska, S. Borowski, K. Pielech–Przybylska, Z. Iżyniec, M. Korczyński, R. Kołacz
str. 12
EFFECTIVENESS OF THE REMOVAL OF VOLATILE ODOROUS COMPOUNDS BY ACTIVE MICROORGANISMS

Zbadano zdolność mikroorganizmów do usuwania lotnych związków odorowych ze środowiska pomiotu kurzego. Do usuwania związków lotnych wykorzystano drobnoustroje: Pseudomonans fluorescens, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus brevis, Leuconostoc mesenteroides, Micrococcus sp. oraz ich kompozyt w postaci liofilizatu i zawiesiny wodnej z hodowli. Zbadano redukcję następujących związków odorowych: kwasu izomasłowego, siarkowodoru, amoniaku, dwumetyloaminy, trуjmetyloaminy metodą GLC. Wykazano większą aktywność zestawu liofilizowanych monokultur niż hodowlanej zawiesiny bakterii. Liofilizowane monokultury drobnoustrojów usuwały związki odorowe z pomiotu na poziomie 7 -67% w czasie od 2 do 4 doby. Ustalono efektywną gęstość mikroorganizmów w biopreparacie 107 jtk/ml. Stwierdzono, iż zespół 7 testowanych liofilizatów monokultur może mieć zastosowanie do usuwania związków odorowych z pomiotu kurzego, ponieważ jego efektywność jest wyższa niż preparatu handlowego „A”.
Słowa kluczowe: odorowe związki lotne, aktywne drobnoustroje, pomiot kurzy, biopreparat

Fitoplankton w ocenie trofii Zbiornika Koronowskiego
M. Wiśniewska, K. Puszkiewicz, K. Ziуłkowski
str. 21
PHYTOPLANKTON  IN THE EVALUATION OF WATER TROPHY IN THE  KORONOWSKI  RESERVOIR

Przeprowadzona w 2008 r. w Zbiorniku Koronowskim w obszarze jeziora Lipkusz analiza fykologiczna wykazała 91 taksonów glonów planktonowych (Cyanoprokaryota – 30, Pyrrophyta – 2, Euglenophyta – 1, Chrysophyceae – 3, Bacillariophyceace – 21, Chlorophyta – 34). Biomasa w okresie wiosennym była tworzona głównie przez okrzemki, natomiast w okresie letnim – przez okrzemki i sinice. Na podstawie składu gatunkowego, biomasy fitoplanktonu, koncentracji chlorofilu–a i TSI zaliczono wody Zbiornika Koronowskiego ogólnie do typu eutroficznego z intensywną ekspansją sinic uznawanych za potencjalnie toksyczne.
Słowa kluczowe: zbiornik zaporowy, fitoplankton, zmienność sezonowa, biomasa, chlorofil, fizyczno-chemiczne właściwości wody, trofia

Migracja metali i ich kumulacje przez rośliny w sąsiedztwie Cementowni Nowiny w Kielcach
J. Kwapuliński, E. Nogaj, A. Fischer, E. Krуlak, J. Dunat–Iżowska, D. Suchocka
str. 32
MIGRATION HEAVY METALS FROM SYSTEM SOIL DEPOSITED DUST AND THEIR ACCUMULATION BY PLANTS AT NEAR CEMENTARY NOWINY AT KIELCE

Przedmiotem badań były gleba oraz cztery gatunki roślin: bylica pospolita (Artemisia vulgaris L.), podbiał pospolity(Tussilago fanfara L.), wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.), krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.) wytypowanych, jako bioindykatory wybranych metali. Oznaczenia zawartości wykonano metodą spektrometrii absorpcyjnej. Ustalono także chemiczne formy występowania metali w glebie metodą Rudd’a. Do oceny określenia roli form pośrednio i bezpośrednio biodostępnych w glebie oraz form rozpuszczalnych w pyle osiadłym na liściach wykorzystuje równanie podziału:
1)C rośl = k1* C1 + k2 *C2,po przekształceniu:
2)Crośl./C2 = K1 * C1/C2 + k2.
W sąsiedztwie cementowni proces intoksykacji roślin jest determinowany występowaniem podanych pierwiastków w formie pośrednio biodostępnej około osiem razy większe w porównaniu do form bezpośrednio biodostępnych. Fazy bezpośrednio biodostępne w glebie odgrywają większą rolę w intoksykacji roślin metalami w porównaniu do form rozpuszczalnych zgromadzonych w pyle osiadłym na liściach. Sformułowane równanie podziału dla badanych gatunków roślin pozwala ocenić rolę ilości występowania pierwiastków w formie bezpośrednio biodostępnej w glebie w procesach intoksykacji korzenia roślin, a także rozstrzygnąć udział rozpuszczalnych jonów metali obecnych w pyle osiadłym na liściach w porównaniu do ilości metali obecnych w formie bezpośrednio biodostępnej w glebie. W badaniach prospektywnych dotyczących jakości wybranych elementów środowiska przyrodniczego powinna być wykorzystana informacja z badań specjacyjnych gleby i pyłu osiadłego na roślinie oraz współczynniki podziału określające rolę oddzielenia występowania metali w formie bezpośrednio biodostępnej i pośrednio biodostępnej.
Słowa kluczowe: rośliny, metale ciężkie, cementownia, gleba

Aktywność fosfomonoesteraz i zawartość fosforu przyswajalnego w glebie z ekologicznego i integrowanego systemu uprawy
J. Lemanowicz, J. Koper
str. 43
THE EFFECT OF THE ECOLOGICAL AND INTEGRATED SYSTEM ON THE SOIL PHOSPHOMONOESTERASES ACTIVITY

W pracy przedstawiono wyniki trzyletnich badań nad zawartością fosforu przyswajalnego oraz aktywnością fosfomonoesteraz odpowiedzialnych za przemiany fosforu w glebie dwóch systemów gospodarowania: ekologicznym i integrowanym z doświadczenia założonego w Dolnej Malancie na Słowacji przez Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze. W systemie ekologicznym zastosowano wyłącznie nawożenie naturalne w postaci obornika, natomiast w integrowanym zastosowano nawożenia obornikiem+NPK. Nawożenie obornikiem oraz obornikiem+NPK spowodowało istotny wzrost badanych parametrów w porównaniu do gleby kontrolnej. Stwierdzono istotne zmiany aktywności fosfatazowej oraz zawartości fosforu przyswajalnego oznaczonego metodą Egnera–Riehma w okresie wegetacyjnym uprawianych roślin w trakcie trwania trzyletnich badań. Ekologiczny sposób gospodarowania doprowadził do obniżenie się zasobności gleby w fosfor przyswajalny, przy jednoczesnym wzroście aktywności badanych enzymów. Analiza wyników za lata 1999–2001 wykazała zmianę zawartości fosforu przyswajalnego w glebie w trakcie trwania trzyletniego doświadczenia. Najniższą jego zawartość zarówno w systemie ekologicznym jak i integrowanym stwierdzono w glebie pobranej w 2000 r., w którym uprawiana była kukurydza.
Słowa kluczowe: system ekologiczny, integrowany, fosfor przyswajalny, fosfomonoesterazy, nawożenie.

Ocena mobilności metali ciężkich z osadów ściekowych z  oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie
J. Gawdzik, J. Latosińska
str 48
EVALUATION OF HEAVY METALS MOBILITY IN MUNICIPAL SEWAGE SLUDGE FROM  WASTEWATER TREATMENT PLANT IN JEDRZEJOW

W pracy badano mobilność metali ciężkich z beztlenowo ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z komunalnej oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie. Specjację metali ciężkich wykonano według metodyki BCR. Zawartość metali ciężkich w czterech frakcjach oznaczono na spektrofotometrze absorpcji atomowej Perkin–Elmer 3100 FAAS–BG dla cynku, kadmu, ołowiu i niklu. Chrom oraz miedź badano techniką F–AAS.
Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że analizowane osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie charakteryzuje niska zawartość metali ciężkich. Przeprowadzona analiza sekwencyjna wykazała obecność metali ciężkich we wszystkich frakcjach. Dominującą formą występowania analizowanych metali były połączenia metaloorganiczne oraz glinokrzemiany. Stanowi to odpowiednio frakcję III oraz frakcję IV wg procedury BCR. Zawartość cynku, chromu i ołowiu we frakcjach mobilnych (I oraz II) była  niska i dla żadnego z badanych metali nie przekroczyła 9% zawartości ogólnej masy badanego metalu. Wyniki badań dla ustabilizowanych beztlenowo osadów ściekowych potwierdziły tendencję koncentracji metali ciężkich we frakcjach niemobilnych, w połączeniach z glinokrzemianami.  
Słowa kluczowe: osady ściekowe, metale ciężkie, ekstrakcja sekwencyjna, specjacja metali
Zawartość wybranych metali w środowisku  naturalnym w okolicy mogilnika
K. Ignatowicz
str. 54
CHOSEN METALS CONTENT IN ENVIRONMENTAL COMPONENT OF GRAVEYARD

Przeterminowane lub nie wykorzystane pestycydy, często zawierające związki metali ciężkich, w tym związki rtęci stają się odpadami i to odpadami bardzo niebezpiecznymi. Niewłaściwie składowane przedostają się w sposób niekontrolowany do środowiska przyrodniczego powodując zagrożenie wszystkich form życia. Analizie poddano próbki pobrane z okolic czynnego mogilnika na Podlasiu. W próbkach wody ze studni kopanych i wierconych oraz z rzek, a także osadów dennych, gleby i roślin oznaczono metale ciężkie (Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn). Analizując uzyskane wyniki badań dotyczące stanu zanieczyszczenia metalami ciężkimi różnych elementów środowiska w pobliżu mogilników na Podlasiu należy stwierdzić jednoznacznie, że gleby cechują się naturalną (0o) zawartością tych pierwiastków. Określone stężenia metali w próbkach roślinnych można określić jako akumulację małą, a rośliny jako nie zanieczyszczone. Nie zanotowano także podwyższonych ilości pierwiastków śladowych w wodach powierzchniowych. Jedynie na uwagę zasługuje fakt podwyższonej zawartości cynku w wodach podziemnych ujmowanych do spożycia przez ludzi, który kwalifikuje te wody jako specjalnej ochrony, a nawet jako wymagające oczyszczania przed spożyciem przez ludzi.
Słowa kluczowe: mogilnik, metale ciężkie, pestycydy, woda, gleba, rośliny