WALNE ZEBRANIE

Serdecznie zapraszamy
na
WALNE ZEBRANIE
sprawozdawczo – wyborcze

dnia 22.06.2022 r
o godz. 1700

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Jan Karola Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy
sala nr 17 ATRIUM (parter)PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad – I termin godz. 17.00, II termin godz. 17.15.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Sprawy proceduralne:
– przyjęcie porządku obrad,
– stwierdzenie prawomocności obrad,
– powołanie protokolanta.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania 23.06.2021 r.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej BTN w 2021 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej BTN za 2021 r.
8. Dyskusja nad Sprawozdaniami.
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2021 r.
10. Wolne wnioski.
11. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania.
12. Zamknięcie obrad.