WALNE ZEBRANIE sprawozdawcze 25.05.2023

W dniu 25 maja 2023 (czwartek) odbędzie się WALNE ZEBRANIE sprawozdawcze. Otwarcie obrad planowane jest na godz. 17:00.

MIEJSCE:

ul. Jezuicka 2

Sala Łochowskiego

 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD …

 • Otwarcie obrad –  I termin godz. 17.00, II termin godz.17.15
 • Wybór przewodniczącego obrad
 • Sprawy proceduralne
  – przyjęcie porządku obrad
  – stwierdzenie prawomocności obrad
  – powołanie protokolanta
 • Wybór Komisji  Uchwał i Wniosków
 • Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania 22.06.2022 r.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej BTN w 2022 r.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej BTN za 2022 r.
 • Dyskusja nad Sprawozdaniami
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2022 r. –
 • Wolne wnioski
 • Podjęcie uchwał Walnego Zebrania
 • Zamknięcie obrad