Walne Zebranie 25.06.2020 r.

Szanowni Państwo

Zarząd Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego

uprzejmie zaprasza na 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Członków BTN,

które odbędzie się 

 25 czerwca 2020 roku

I termin o godz. 1700

II termin o godz. 1715

w sali nr 17 ATRIUM (parter)

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

przy ul. Jan Karola Chodkiewicza 30

w Bydgoszczy

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków BTN
1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego obrad3. Sprawy proceduralne 
– przyjęcie porządku obrad 
– stwierdzenie prawomocności obrad 
– powołanie protokolanta
4. Wybór Komisji- Uchwał i Wniosków
– Skrutacyjnej
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania 23.03.2019 r.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej BTN za rok 2019
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej BTN za rok 2019
8. Dyskusja nad Sprawozdaniami
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2019 rok
10. Wybór Władz BTN:
– Zarządu
– Komisji Rewizyjnej11. Wolne wnioski12. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania12. Zamknięcie obrad

W ramach Zebrania
Pani dr inż. Renata Zborowska-Dobosz
z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bydgoszczy
wygłosi referat nt.:
Pandemia COVID-19
Aktualna sytuacja w Polsce i na świecie

Spotkanie będzie przebiegać według obowiązujących w kraju zasad bezpieczeństwa. Prosimy o posiadanie ze sobą maseczek zakrywających twarz i długopisu.

W przypadku braku uregulowania składek członkowskich przypominamy, że zaległości można wpłacać na konto bankowe: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, ul. Jezuicka 4, 85-102 Bydgoszcz. 
Bank PKO SA. Nr 59 1240 6452 1111 0010 4780 6121 (składka roczna wynosi min. 50 zł.)