Walne Zebranie 23.06.2021 r.

Szanowni Państwo

Zarząd Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego

uprzejmie zaprasza na 

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Członków BTN,

które odbędzie się 

 23 czerwca 2021 roku

I termin o godz. 1700

II termin o godz. 1715

w sali nr 17 ATRIUM (parter)

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

przy ul. Jan Karola Chodkiewicza 30

w Bydgoszczy

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków BTN

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Sprawy proceduralne: 
– przyjęcie porządku obrad,
– stwierdzenie prawomocności obrad, 
– powołanie protokolanta.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania 25.06.2020 r.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej BTN za rok 2020.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej BTN za rok 2020.
8. Dyskusja nad Sprawozdaniami.
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2020 rok
10. Wolne wnioski.
11.Podjęcie uchwały Walnego Zebrania.
12.Zamknięcie obrad.


Spotkanie będzie przebiegać według obowiązujących w kraju zasad bezpieczeństwa. Prosimy o posiadanie ze sobą maseczek zakrywających twarz i długopisu.

W przypadku braku uregulowania składek członkowskich przypominamy, że zaległości można wpłacać na konto bankowe: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, ul. Jezuicka 4, 85-102 Bydgoszcz. 
Bank PKO SA. Nr 59 1240 6452 1111 0010 4780 6121 (składka roczna wynosi min. 50 zł.)