Publikacje w latach 2002-2005

Wydawnictwa ciągłe w latach 2002-2005

Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, pod red. prof. J. P. Kluczka; seria B. Wydano numery: 50/2002; 51-52/2003 52-54/2004 łącznej obj. 34 ark. wyd., w nakładzie po 300 egz.

Ekologia i Technika pod red. prof. Jerzego Gacy; czasopismo naukowe, dwumiesięcznik – publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Urząd Miejski w Bydgoszczy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu; czasopismo zawiera publikacje naukowe z różnych ośrodków naukowych i akademickich; rozprowadzane głównie wśród prenumeratorów. W latach 2002-2004 wydano 18 numerów, każdy o obj. 4 ark. wyd. i nakładzie 300 egz.

Prace Komisji Historii BTN – T. XVII: Związki Kujaw i Pomorza na przestrzeni wieków, pod red. prof. Z. Biegańskiego, prof. W. Jastrzębskiego, nakład 300 egz., ark. wyd. 25, wydano przy dofinansowaniu przez Akademię Bydgoską i z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

Prace Komisji Historii BTN T. XVIII – Demokracja i Samorządność na Kujawach i Pomorzu w dobie nowożytnej, pod red. prof. Z. Biegańskiego, prof. W. Jastrzębskiego, nakład 300 egz., ark. wyd. 25, wydano przy dofinansowaniu przez Akademię Bydgoską i z budżetu Urzędu Marszałkowskiego;

„Przegląd Bydgoski. Humanistyczne czasopismo naukowe”, rocznik XIII pod red. prof. Janusza Ostoja-Zagórskiego, „Przegląd Bydgoski”, nakład 300 egz., ark. wyd. 10,nakład 300 egzemplarzy wydano ze środków Wydziału Kultury UM i ze środków KBN.

„Przegląd Bydgoski. Humanistyczne czasopismo naukowe”, rocznik XIV, pod red. prof. Janusza Ostoja-Zagórskiego, obj. 9,5 ark. wyd., nakład 300 egzemplarzy; dofinansowanie ze strony Ministerstwa Nauki oraz w zmniejszonej kwocie w stosunku do lat poprzednich ze strony Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy; numer 14 wydano w nowej szacie graficznej i edytorskiej, zawiera on rozprawy i szkice z szeroko pojętej humanistyki.

„Przegląd Bydgoski. Humanistyczne czasopismo naukowe”, vol. XV, pod red. Janusza Ostoja-Zagórskiego, Bydgoszcz 2004, obj. 9,5 ark. nakład 300 egzemplarzy; dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

„Przegląd Bydgoski. Humanistyczne czasopismo naukowe”, vol. XVI, pod red. Janusza Ostoja-Zagórskiego, Bydgoszcz 2005, obj. 9,5 ark. nakład 300 egzemplarzy; dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

„Filo-Sofija”, pod red. Grzegorza A. Dominiaka, opr. graficzne Waldemar Kakareko, Rocznik Komisji Filozofii, nr 1, Bydgoszcz 2001 – 25 ark. wyd., nakład 300 egz.; czasopismo dofinansowane przez Akademię Bydgoską oraz Sejmik Samorządowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

„Filo-Sofija”, pod red. Grzegorza A. Dominiaka, opr. graficzne Waldemar Kakareko, Rocznik Komisji Filozofii, nr 2, Bydgoszcz 2002 – 15 ark. wyd., nakład 300 egz.; czasopismo dofinansowane przez Akademię Bydgoską.

„Filo-Sofija” pod red. Grzegorza A. Dominiaka, opr. graficzne Waldemar Kakareko, Rocznik Komisji Filozofii, nr 3, Bydgoszcz 2003 – 22 ark. wyd., nakład 300 egz.; czasopismo dofinansowane przez Akademię Bydgoską oraz Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.

„Filo-Sofija” pod red. Grzegorza A. Dominiaka, opr. graficzne Waldemar Kakareko, Rocznik Komisji Filozofii, nr 4, Bydgoszcz 2004 – 22 ark. wyd., nakład 300 egz.; czasopismo dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. oraz Oficynę Wydawniczą Epigram.

„Filo-Sofija” pod red. Grzegorza A. Dominiaka, opr. graficzne Waldemar Kakareko, Rocznik Komisji Filozofii, nr 5, Bydgoszcz 2005 – 25 ark. wyd., nakład 300 egz.; czasopismo dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, Drukarnię Abedik sp. z o. o. oraz Oficynę Wydawniczą Epigram.

„Bydgoskie Kolokwium Wiedzy o Ziemi”. Pod przew. red. prof. Henryka Wrembla przy współudziale dra Grzegorza A. Dominiaka i mgr Magdaleny Pastor wydano monografie: 

– prof. Bogusława Buszewskiego, Tomasza Kowalkowskiego i Radosława Zbytniewskiego pt.: Specjacja. Sorpcja. Modelowanie. Nowe wyzwanie w 
analityce?, obj. 2 ark., nakł. 300 egz., dofinansowanie: WPSTiHw Bydgoszczy

– prof. Tadeusza Malinowski, pt. Instrumenty muzyczne i narzędzia dźwiękowe z wykopalisk archeologicznych w Polsce, obj. 2,5 ark., nakł. 300 egz. (z środ. BTN) 

– prof. A. Woszczyk, pt. Wszechświat w którym żyjemy, Bydgoszcz 2004, obj. 1,5 ark., nakł. 300 egz., dofinansowanie przez UMK w Toruniu.

– dr Elżbieta Szubertowska: Kompetencje muzyczne młodzieży licealnej na przykładzie badań w szkołach bydgoskich” rozprawę wydano w ramach wznowienia Prac Komisji Sztuki, nr 6 , obj. 2,5 ark., nakł. 300 egz.; publikacja dofinansowana przez Akademię Bydgoską.

Prace Komisji Sztuki. Nr 7 pt. Z historycznych i pedagogiczno-społecznych problemów kultury muzycznej pod red. dr E. Szubertowskiej, obj. 7,5 ark. wyd., 300 egz. Publikacja dofinansowana przez MNiI.

Wydawnictwa nieciągłe w latach 2002-2005

1. „Bydgoskie Kolokwium Wiedzy o Ziemi”, seria minimonografii, pod red. dr hab. Henryka Wrembla

Publikacje książkowe w latach 2002-2005:

S. Rafiński, Z dziejów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie – nakład 400 egz., ark. wyd. 10, wydano ze środków pozabudżetowych (II wyd. 2002).

J. Kmita, Racjonalność uwolniona od hipoteki metafizycznej, BTN, nakład 300 egz., ark. wyd. 4,5, wydano ze środków pozabudżetowych 2002.

E. Zarzycki, Działalność hitlerowskiego sądu specjalnego w Bydgoszczy, nakład 300 egz., ark. wyd. 5,5 wydano ze środków pozabudżetowych 2002.

Dariusz Łukasiewicz, Filozofia Tadeusza Czeżowskiego, Bydgoszcz 2003 (we współpracy z Akademią Bydgoską) nakład 300 egz., 25 ark., wydano przy współpracy z Akademią Bydgoską.

Krystyna Kałużna, Ogrody botaniczne Bydgoszczy, Bydgoszcz 2003 – nakład 300 egz., 12 ark. wyd.; wydano ze środków prywatnych.

Jan Kiszkiel, Na dziejowej fali, BTN, Bydgoszcz 2003, nakład 600 egz., 24,5 ark. wyd., format B 5. Bardzo dobrze przygotowane pod względem edytorskim wspomnienia Jana Kiszkiela, które są świadectwem epoki przemian w okresie I wojny światowej w Europie, Rosji i Polsce. Edycja książki sfinansowana z darowizny rodziny autora.

Zbiór rozpraw pod redakcją prof. dr hab. M. Styp-Rekowskiego, pt. Wybrane zagadnienia obróbek skoncentrowaną wiązką energii, o obj. 17,5 ark. druk. i nakładzie 200 egz., wydano we współpracy z Akademią Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy. Dystrybucję przejęła Akademia Techniczni-Rolnicza.

ks. prof. K. Śmigiel: Opisy parafii i kościołów bydgoskich wybór źródeł (wybór i opracowanie przy współpracy dra G. A. Dominiaka), BTN, Bydgoszcz 2004, obj. 21 ark. wyd., nakład 350 egz.

Zbigniew Bukowski, Ochrona klimatu w prawie wspólnoty europejskiej, BTN, Bydgoszcz 2004.

Historia Szkolnictwa Wyższego w Bydgoszczy pod red. prof. dr hab. Zygmunta Mackiewicza, (materiały pokonferencyjne) BTN 2004, obj. 9 ark. nakład 300 egz., dofinansowanie z uczelni wyższych Bydgoszczy i budżetu miasta.

Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze – prognozy, pod red. prof. dra hab. S. Borsuka, BTN, 2004, 110,5 obj. 10,5 ark. nakł. 180 egz., dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu;

Praca zbiorowa pod red. prof. Mariana Biskupa: Historia Bydgoszczy, t. II, cz. 2 (1939-1945), Bydgoszcz 2004, o obj. 44 ark. wyd., bogato ilustrowana, zawiera mapy, bibliografie i indeksy do t. I i II. Całość została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu władz Bydgoszczy.